Konjugation von gledati

Präsens von gledati

Tabelle mit Konjugation von gledati im Präsens.
Maskulin/Feminin/Neutrum
ja gledam
ti jetzt registrieren
on/ona/ono jetzt registrieren
mi jetzt registrieren
vi jetzt registrieren
oni/one/ona jetzt registrieren

Eigenschaften

Infinitiv gledati
Typ jetzt registrieren
Glagolski prilog sadašnji jetzt registrieren
Glagolski prilog prošli jetzt registrieren
Übersetzung von gledati auf englisch
Übersetzung von gledati auf deutsch

Perfekt von gledati

Tabelle mit Konjugation von gledati im Perfekt.
Muški rod Ženski rod Srednji rod
ja jetzt registrieren jetzt registrieren -
ti jetzt registrieren jetzt registrieren -
on/ona/ono jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
mi jetzt registrieren jetzt registrieren -
vi jetzt registrieren jetzt registrieren -
oni/one/ona jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren

Plusquamperfekt von gledati

Tabelle mit Konjugation von gledati im Plusquamperfekt
Muški rod Ženski rod Srednji rod
ja jetzt registrieren jetzt registrieren -
ti jetzt registrieren jetzt registrieren -
on/ona/ono jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
mi jetzt registrieren jetzt registrieren -
vi jetzt registrieren jetzt registrieren -
oni/one/ona jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren

Aorist, Imperfekt und Imperativ von gledati

Tabelle mit Konjugation von gledati im Aorist, Imperfekt und Imperativ
Imperativ Imperfekt Aorist
ja jetzt registrieren jetzt registrieren
ti jetzt registrieren! jetzt registrieren jetzt registrieren
on/ona/ono neka jetzt registrieren! jetzt registrieren jetzt registrieren
mi jetzt registrieren! jetzt registrieren jetzt registrieren
vi jetzt registrieren! jetzt registrieren jetzt registrieren
oni/one/ona neka jetzt registrieren! jetzt registrieren jetzt registrieren

Konditional 1 von gledati

Tabelle mit Konjugation von gledati im Konditional 1
Muški rod Ženski rod Srednji rod
ja jetzt registrieren jetzt registrieren -
ti jetzt registrieren jetzt registrieren -
on/ona/ono jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
mi jetzt registrieren jetzt registrieren -
vi jetzt registrieren jetzt registrieren -
oni/one/ona jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren

Konditional 2 von gledati

Tabelle mit Konjugation von gledati im Konditional 2.
Muški rod Ženski rod Srednji rod
ja jetzt registrieren jetzt registrieren -
ti jetzt registrieren jetzt registrieren -
on/ona/ono jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
mi jetzt registrieren jetzt registrieren -
vi jetzt registrieren jetzt registrieren -
oni/one/ona jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren

Futur I von gledati

Tabelle mit Konjugation von gledati im Futur I.
Futur I M/Z/N Futur I (inverzija) M/Z/N
ja jetzt registrieren jetzt registrieren
ti jetzt registrieren jetzt registrieren
on/ona/ono jetzt registrieren jetzt registrieren
mi jetzt registrieren jetzt registrieren
vi jetzt registrieren jetzt registrieren
oni/one/ona jetzt registrieren jetzt registrieren

Futur II von gledati

Tabelle mit Konjugation von gledati im Futur II.
Muški rod Ženski rod Srednji rod
ja jetzt registrieren jetzt registrieren -
ti jetzt registrieren jetzt registrieren -
on/ona/ono jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
mi jetzt registrieren jetzt registrieren -
vi jetzt registrieren jetzt registrieren -
oni/one/ona jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren

Glagolski pridjev radni gledati

Tabelle mit Konjugation von gledati im Futur I.
Muški rod Ženski rod Srednji rod
ja jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
ti jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
on/ona/ono jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
mi jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
vi jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren
oni/one/ona jetzt registrieren jetzt registrieren jetzt registrieren

Glagolski pridjev trpni gledati

Weitere Verben von A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z